Повідомити про відсутність
Заповніть форму за 24 години до пропуску та заняття збережеться за Вашою дитиною. Адміністратор зателефонує Вам для призначення відпрацювання.
Або телефонуйте
+38(068)113 14 20
Вишневе, ЖК Акварелі, вул. Освіти 17
+38(066) 420 08 99
ЖК Софія від Мартинова, вул. Сонячна, 5
Close
Маєте запитання?
Telegram
Viber

Публічна оферта/

Online та Offline навчання
Вишневе, ЖК Акварелі, вул. Освіти 17
ЖК Софія від Мартинова, вул. Сонячна, 5
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про надання освітніх послуг

(надалі – Договір)


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВАЩИШИНА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від від 13.09.2017 (номер запису 2 339 000 0000 020906) надалі – Центр програмування IT Talented Kids, з однієї сторони, та ОСОБА, ЩО ПРИЄДНАЛАСЬ ДО ДОГОВОРУ, шляхом надання Центр програмування IT Talented Kids Заяви про приєднання до Договору, зразок якої розміщений на веб-сайті https://ittalentedkids.com.ua/, надалі – Замовник послуг, з іншої сторони, спільно іменовані – Сторони, а кожна окремо – Сторона, враховуючи що:

- до моменту укладення Договору з певним Замовником послуг цей Договір має статус оферти Центрy програмування IT Talented Kids;

- цей договір розміщений в електронній формі на веб-сайті Центрy програмування IT Talented Kids https://ittalentedkids.com.ua/ та на інформаційному стенді при вході в IT Talented Kids;

- цей договір є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Замовник послуг не може пропонувати змінити умови цього Договору;

- у випадку погодження Замовника послуг з умовами цього Договору, він має можливість укласти його зі Центром програмування IT Talented Kids шляхом приєднання до всіх його умов в цілому;

- Договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір, надалі – Договір, про таке.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.ІТ Курси – сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають Діти в Центрі програмування IT Talented Kids шляхом вивчення відповідних освітніх курсів Центру програмування IT Talented Kids.

Позашкільна освіта Дитини Замовника послуг може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної або повної загальної середньої освіти.

1.2.Дитина, Діти – особа(и) віком від 7 до 18 років.

1.3. Замовник послуг – дієздатна фізична особа, яка має Дитину або є законним представником Дитини та має намір отримувати освітні послуги для Дитини у сфері позашкільної освіти.

1.4.Абонемент – право отримувати освітні послуги у сфері позашкільної освіти в Центрі програмування IT Talented Kids на певну кількість занять та/або на певний період за певну ціну.

1.5.Освітній курс – коло знань та умінь, що змістовно включає базові відомості з певної науки. Освітні курси в Центрі програмування IT Talented Kids мають ексклюзивні авторські програми, що зареєстровані в Бібліотеці Конгресу США, які розроблені та педагогічно адаптовані для дітей певного віку.

1.6.Офіційний сайт Центрy програмування IT Talented Kids - https://ittalentedkids.com.ua/


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Центр програмування IT Talented Kids зобов'язується консультувати у сфері іт освіти, надалі – Послуги, для Дитини Замовника послуг, а Замовник послуг зобов'язується оплатити Центрy програмування IT Talented Kids такі Послуги шляхом купівлі Абонемента на умовах і в строки, встановлені цим Договором.

2.2. Центр програмування IT Talented Kids надає Замовнику послуг Послуги на умовах цього Договору та з урахуванням Правил відвідування Центру програмування IT Talented Kids, розроблених Центром програмування IT Talented Kids (Додаток №2 до Договору).

2.3. Перелік Послуг із зазначенням назв IT курсів, видів Абонементів, їх вартості, а також Правила відвідування Центру програмування IT Talented Kids – ця інформація розташована на Офіційному сайті Центру програмування IT Talented Kids та/або Замовник послуг може ознайомитися з такою інформацією безпосередньо в Центр програмування IT Talented Kids.

2.4. День отримання заяви про приєднання до Договору від Замовника послуг є днем зарахування Дитини до Центру програмування IT Talented Kids. Оплата Абонемента є підтвердженням бронювання місця для Дитини на освітньому курсі на визначений час занять. Дата закінчення дії Абонемента є датою останнього оплаченого заняття. Поновити навчання можливо лише за наявності вільних місць.

2.5. Якщо Замовник послуг купив Абонемент на певну кількість занять, то його Дитина має право безперервно відвідувати відповідну кількість занять згідно з розкладом занять. Дозволяється переносити чи відпрацьовувати пропущені заняття виключно відповідно до Правил Центр програмування IT Talented Kids за умови здійснення належного повідомлення.


3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається між Центром програмування IT Talented Kids і Замовником послуг шляхом приєднання Замовника послуг до всіх умов Договору в цілому в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

3.2. Приєднання Замовника послуг до всіх умов Договору в цілому відбувається шляхом надання Центру програмування IT Talented Kids заповненної Заяви про приєднання до Договору в письмовому вигляді (Додаток №1 до Договору), надалі – Заява, розміщеної на Офіційному сайті Центру програмування IT Talented Kids. Замовник послуг може заповнити таку Заяву безпосередньо в Центрі програмування IT Talented Kids.

3.3. Шляхом надання Заяви Замовник послуг підтверджує, що він:

3.3.1. ознайомлений та погоджується з умовами Договору в повному обсязі без будь-яких виключень та/або обмежень;

3.3.2. ознайомлений з переліком Послуг із зазначенням назв іт курсів, видів Абонементів, їх вартості, чинними на момент укладення Договору та розміщеними на Офіційному сайті Центру програмування IT Talented Kids та/або безпосередньо в Центрі програмування IT Talented Kids;

3.3.3. ознайомлений з Правилами відвідування Центру програмування IT Talented Kids, чинними на момент укладення Договору та розміщеними на Офіційному сайті Центру програмування IT Talented Kids та/або безпосередньо в Центрі програмування IT Talented Kids, а також зобов'язується їх виконувати.

3.4. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту прийняття до Центру програмування IT Talented Kids, при цьому датою укладання Договору вважається дата прийняття Заяви Центру програмування IT Talented Kids, яка зазначена в Заяві.

3.5. Центр програмування IT Talented Kids вправі на власний розсуд відмовити Замовнику послуг у прийнятті Заяви.


4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна ціна Послуг за Договором складається із сум оплат, внесених Замовником послуг протягом дії цього Договору за Абонементи, відповідно до тарифів, вказаних на інформаційному стенді Центру програмування IT Talented Kids та/або на Офіційному сайті Центру програмування IT Talented Kids.

4.2. Загальна ціна Договору залежить від кількості придбаних Абонементів на вивчення Дитиною освітнього(іх) курсу(ів).

4.3. Встановлення ціни Послуг та їх оплата проводяться в національній валюті України – гривні шляхом внесення суми в касу Центру програмування IT Talented Kids. Оплата може бути здійснена безготівковим шляхом.

4.4. Послуги надаються Замовнику послуг виключно на попередній платній основі шляхом оплати в повному обсязі Абонемента на відповідну кількість занять та/або на відповідний період до дня початку відвідування занять Дитиною. Оплата наступного Абонемента проводиться з 1 до 3 числа щомісяця протягом періоду тривалості курсу .

4.5. Оплата Абонемента є підтвердженням заявки на вивчення Дитиною відповідного освітнього курсу та бронювання місця для Дитини на освітньому курсі на визначений час занять.

4.6. У виключних випадках Центр програмування IT Talented Kids може допустити Дитину до навчання без оплати за наступний Абонемент за умови, якщо така оплата буде здійснена до кінця дня, коли відбулося перше неоплачене заняття. При затриманні оплати Центр програмування IT Talented Kids залишає за собою право відмовити в наданні Послуг Замовнику послуг, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов'язань перед Центром програмування IT Talented Kids.

4.7. За несвоєчасно внесену оплату може нараховуватися пеня у розмірі 3% (трьох) відсотків від суми заборгованості за кожний прострочений день, починаючи з дати відвідування неоплаченого заняття Дитиною.

4.8. Замовник послуг погоджується з тим, що у разі якщо після укладення Договору з Центром програмування IT Talented Kids та оплати відповідного Абонемента він (Замовник послуг) відмовиться від Договору в односторонньому порядку (достроково розірве Договір) при цьому Дитина Замовника послуг заняття або не відвідувала, або відвідала не в повному обсязі відповідно до придбаного Абонемента, то грошові кошти, сплачені ним за Абонемент, поверненню не підлягають, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

4.9 .Сплата фінансових санкцій не звільняє винну Сторону від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРУ ПРОГРАМУВАННЯ IT TALENTED KIDS

5.1. Центр програмування IT Talented Kids зобов'язаний:

5.1.1. До початку надання Послуг ознайомити Замовника послуг з вимогами техніки безпеки в Центрі програмування IT Talented Kids, а також з Правилами відвідування Центру програмування IT Talented Kids. 5.1.2. Організувати позашкільну освіту Дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту програми обраного(их) освітнього(іх) курсу(ів).

5.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси Дитини.

5.1.4. Здійснювати надання Послуг із застосуванням індивідуального підходу до Дитини.

5.1.5. Попередити Замовника послуг про відміну або перенесення заняття завчасно. Центр програмування IT Talented Kids не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником послуг було надано не актуальні контактні дані.

5.1.6. Надавати консультативну допомогу батькам Дитини у навчанні Дитини.

5.1.7. Навчати Дитину із залученням кваліфікованих кадрів та використанням сучасних педагогічних технологій.

5.1.8. Виконувати санітарні та пожежні норми для установ короткострокового перебування.

5.1.9. Не залишати без нагляду Дитину під час освітньо-виховного процесу.

5.2. Центр програмування IT Talented Kids має право:

5.2.1. Зарахувати Дитину до відповідної вікової групи з метою вивчення певного іт курсу.

5.2.2. Коригувати розклад занять.

5.2.3. Не допускати до Центру програмування IT Talented Kids Замовника послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

5.2.4. Не пускати батьків та інших близьких родичів Дитини на заняття, окрім відкритих занять.

5.2.5. У випадку відсутності Дитини на заняттях без завчасного попередження не надавати можливість для відпрацювання або переносу пропущених занять. При цьому вартість пропущеного(их) заняття(ть) не повертається.

5.2.6. Призупинити надання Послуг Дитині та не бронювати місце Дитині в групі при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов'язань перед Центром програмування IT Talented Kids.

5.2.7. Центр програмування IT Talented Kids залишає за собою право виключити Дитину з групи, якщо її поведінка загрожує психічному та/або фізичному здоров'ю інших дітей у групі та достроково розірвати дію Договору без повернення грошових коштів Замовнику послуг, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента. У такому випадку працівники Центру програмування IT Talented Kids складають та підписують відповідний акт, а адміністрація Центру програмування IT Talented Kids приймає відповідне рішення.

5.2.8. Відрахувати Дитину з Центру програмування IT Talented Kids при невиконанні батьками умов і правил відвідування Центру програмування IT Talented Kids.

5.2.9. Не приймати до відвідування занять Дитину з явними ознаками нездужання.

5.2.10. Проводити відеонагляд у приміщеннях Центру програмування IT Talented Kids.

5.2.11. Проводити фото- та відеозйомку у приміщеннях Центру програмування IT Talented Kids., використовувати та розміщувати фотота відеоконтент із зображенням Дитини на публічних ресурсах у рекламних та інформаційних цілях.

5.2.12. В односторонньому порядку змінювати умови Договору, перелік Послуг із зазначенням назв освітніх курсів, види Абонементів, їх вартість, Правила відвідування Центру програмування IT Talented Kids шляхом розміщення змінених умов на своєму Офіційному сайті та/або безпосередньо в Центру програмування IT Talented Kids.

5.2.13. Вимагати від Замовника послуг відшкодовувати збитки Центру програмування IT Talented Kids, які сталися з вини Дитини та/або законних представників Дитини та/або їх довірених осіб (няні, водія тощо).


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ

6.1. Замовник послуг зобов'язаний:

6.1.1. Оплачувати Послуги згідно з умовами Договору.

6.1.2. Вносити достовірну інформацію в Заяву. У разі зміни даних, зазначених в Заяві, Замовник послуг надає протягом семи днів нову інформацію.

6.1.3. Дотримуватись положень Договору та Правил відвідування Центру програмування IT Talented Kids.

6.1.4. Сповіщати адміністрацію Центру програмування IT Talented Kids про відсутність Дитини на плановому занятті або на відпрацюванні заняття не пізніше ніж за один день до дня проведення відповідного заняття (належне повідомлення).

6.1.5. Приводити Дитину до Центру програмування IT Talented Kids і забирати її зі Центру програмування IT Talented Kids особисто або визначити довірених осіб, які матимуть на це право за умови попереднього письмового повідомлення Центру програмування IT Talented Kids про таких осіб.

6.1.6. Наперед повідомляти Центру програмування IT Talented Kids про відсутність Дитини, а також про бажання перенести заняття з урахуванням Правил відвідування Центру програмування IT Talented Kids.

6.1.7. Взаємодіяти із Центру програмування IT Talented Kids щодо виховання й навчання Дитини.

6.1.8. Виконувати законні вимоги Центру програмування IT Talented Kids, педагогів та адміністраторів Центру програмування IT Talented Kids.

6.1.9. Невідкладно відшкодовувати збитки Центру програмування IT Talented Kids, які сталися з вини Дитини та/або законних представників Дитини та/або їх довірених осіб (няні, водія тощо).

6.2. Замовник послуг має право:

6.2.1. Користуватись Послугами згідно з умовами Договору.

6.2.2. Вимагати від Центру програмування IT Talented Kids виконання умов Договору.

6.2.3. Знайомитися з умовами здійснення консультаційного процесу та порядку надання Послуг в Центрі програмування IT Talented Kids.

6.2.4. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Центру програмування IT Talented Kids.

6.2.5. Брати участь у заходах Центру програмування IT Talented Kids за запрошенням адміністрації.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. Замовник послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві. У випадку якщо Замовник послуг не зазначив або неточно зазначив дані у Заяві, Центр програмування IT Talented Kids не відповідає за збитки Замовника послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні Послуг, організації відпрацювання занять та/або здійснення інших дій, внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника послуг.

7.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7.4. У разі якщо Дитина Замовника послуг пошкодила або знищила майно Центру програмування IT Talented Kids Замовник послуг відшкодовує завдані цим збитки Центру програмування IT Talented Kids відповідно до чинного законодавства України.

7.5. За порушення Замовником послуг умов цього Договору Центр програмування IT Talented Kids залишає за собою право не допустити Дитину Замовника послуг до відвідування занять у Центрі програмування IT Talented Kids та заборонити заходити на територію Центру програмування IT Talented Kids особам, які порушили умови цього Договору. Рішення про недопущення Дитини до занять або заборону входу Замовника і його довіреним особам приймає адміністрація Центру програмування IT Talented Kids на підставі відповідного акту. У такому випадку Центр програмування IT Talented Kids достроково розриває Договір без повернення Замовнику послуг грошових коштів, сплачених Замовником послуг за діючий Абонемент, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набирає чинності з моменту прийняття Центром програмування IT Talented Kids Заяви та діє до 30 червня 2021 року.

8.2. Якщо будь-яка із Сторін не заявить іншій Стороні за 30 (тридцять) календарних днів до кінця строку дії Договору про відмову від пролонгації його дії, Договір вважається пролонгованим на наступний рік на таких же умовах. Наступні пролонгації дії Договору відбуваються таким же чином, їх кількість не обмежується.

8.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором, у тому числі виконання зобов'язань з оплати Послуг, а також не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом дії Договору.

8.4. Центр програмування IT Talented Kids має право в односторонньому порядку змінювати Договір шляхом розміщення Договору в новій редакції на Офіційному сайті.

8.5. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення Центром програмування IT Talented Kids інформації про ці зміни або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації.

8.6.Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх Замовників послуг, які приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, хто приєднався до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

8.7. Центр програмування IT Talented Kids не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку, установленому цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Замовником послуг.

8.8 .Договір може бути достроково розірвано у таких випадках:

8.8.1. За ініціативою Замовника послуг у разі небажання продовжувати отримувати Послуги без повернення грошових коштів за оплачений Абонемент повністю або частково, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

8.8.2. За рішенням адміністрації Центру програмування IT Talented Kids у разі невиконання Замовником послуг своїх зобов'язань за цим Договором та/або Правил відвідування Центру програмування IT Talented Kids без повернення грошових коштів за оплачений Абонемент повністю або частково, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

8.8.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

8.9. До моменту розірвання Договору Сторони зобов'язані провести повний взаєморозрахунок.


9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Сторони домовилися, що всі суперечки та розбіжності, які виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, вирішуються шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо спірних питань, такий спір підлягає розгляду в господарському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.


10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. На час дії форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим Договором і жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку чи будь-яке невиконання зобов'язань, якщо вона обумовлена форс-мажорними обставинами. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору. Перелік обставин включає обставини, які відповідно до нормативних актів Торгово-промислової палати та відповідних рішень державних органів будуть віднесені до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

10.2. У разі коли дія форс-мажорних обставин триває більш як 20 (двадцять) днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 5 (п'ять) днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ відповідного компетентного органу, у тому числі виданий Торгово-промисловою палатою України.

10.3. З дня офіційного оголошення карантину за умови заборони відповідними органами влади проведення консультаційних занять офлайн Центр програмування IT Talented Kids надає Послуги у спосіб, не заборонений чинним законодавством України, у тому числі шляхом здійснення дистанційної освіти, надання онлайн-послуг з навчання. Зміна способу надання Послуг на період запровадження карантину не призводить до перегляду вартості оплачених Послуг або поверненню частини коштів за відповідний Абонемент.

10.4. З дня офіційного оголошення карантину за умови заборони відповідними органами влади проведення освітніх занять офлайн Замовник послуг має право:

10.4.1. Продовжити навчання Дитини за сплаченим Абонементом на онлайн-заняттях або будь-яким способом запропонованим Центром програмування IT Talented Kids, який на період карантину не заборонений чинним законодавством;

10.4.2. За домовленістю Сторін отримати альтернативні послуги Центру програмування IT Talented Kids у розмірі вартості недоотриманих освітніх послуг.

10.5. Якщо Замовник послуг не реалізував своє право відповідно до пунктів 10.4.1-10.4.2. протягом двох місяців з дати оголошення карантину, такий Абонемент вважається використаним повністю і Замовник послуг не має претензій до Центру програмування IT Talented Kids, окрім річних Абонементів, дія яких може бути продовжена за умов оголошення карантину не довше ніж до 31 грудня поточного року.


11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних реквізитів та стверджують, що мають всі передбачені чинним законодавством України повноваження на підписання Договору.

11.2. Сторони зобов'язуються протягом семи днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про зміну реквізитів, адрес шляхом надіслання повідомлення, а в разі неповідомлення – несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.3. Якщо одне з положень Договору є або стане незаконним, законність Договору в цілому не повинна бути під сумнівом. Незаконне положення має бути замінено статтею, яка найповніше передає бажання Сторін Договору та відповідає чинному законодавству України.

11.4. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали їм відомі у зв'язку з укладанням Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 11.5. Замовник послуг надає згоду на участь Дитини в фото- та відеозйомках під час перебування Дитини у Центрі програмування IT Talented Kids, на використання та розміщення фото- та відеозйомок із зображенням Дитини на публічних ресурсах у рекламних та інформаційних цілях.

11.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 11.7. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.


12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ЦЕНТРУ ПРОГРАМУВАННЯ IT TALENTED KIDS

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВАЩИШИНА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Місце проживання: с. Крюківщина, вул. Європейська, 2а, кв. 102

Місце провадження господарської діяльності:

м. Вишневе, вул. Освіти, б.17

Код ЄДРПОУ 3161511504

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців від 13.09.2017

(номер запису 2 339 000 0000 020906)

Рахунок у форматі IBAN: UA543218420000026008053009335

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК

Платник єдиного податку (3 група)

Тел.: (068) 113 14 20

_________________Ю.С. Ващишина


ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

до Договору про надання консультаційних освітніх послуг позашкільної освіти


Договір про надання консультаційних освітніх послуг позашкільної освіти (надалі – Договір) укладається шляхом приєднання фізичної особи, яка має намір отримувати консультаційних освітні послуги позашкільної освіти для Дитини, надалі – Замовник послуг, до Договору в цілому. Замовник послуг не може запропонувати свої умови цього Договору відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення.

Заява про приєднання (надалі – Заява) заповнюється українською мовою. Якщо у фізичної особи-підприємця ВАЩИШИНОЇ ЮЛІЇ СЕРГІЇВНИ, надалі – Центр програмування IT Talented Kids, немає зауважень до чіткості заповнення та повноти зазначеної інформації, наданої Замовником послуг, Заява приймається Центром програмування IT Talented Kids для подальшого надання послуг. Заява зберігається у Центрі програмування IT Talented Kids.

Замовник послуг, який діє на законних підставах, підписавши Заяву, укладає зі Центром програмування IT Talented Kids Договір, розміщений на офіційному сайті Центру програмування IT Talented Kids (надалі – Сайт Центр програмування IT Talented Kids), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

З моменту прийняття Центром програмування IT Talented Kids Заяви, Замовник послуг та Центр програмування IT Talented Kids набувають прав та обов'язків, визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання.

Підписавши Заяву, Замовник послуг засвідчує, що:

- ознайомлений та погоджується з умовами Договору в повному обсязі без будь-яких виключень та/або обмежень;

- ознайомлений з переліком Послуг із зазначенням назв освітніх курсів, видів абонементів, їх вартості;

- ознайомлений з Правилами відвідування Центру програмування IT Talented Kids;

- шляхом вільного волевиявлення укладає Договір, відповідно до всіх його умов з урахуванням всіх його додатків шляхом приєднання до Договору в повному обсязі.

Замовник послуг підтверджує, що відомості, зазначені нижче є правильними, точними та повними:


Прізвище ім'я по батькові Дитини Дата народження Дитини Домашня адреса Прізвище ім'я по батькові матері Дитини Телефон матері Дитини Адреса електронної пошти матері Дитини Прізвище ім'я по батькові батька Дитини Телефон батька Дитини Адреса електронної пошти батька Дитини Освітній заклад, де навчається Дитина ПІБ осіб, яким дозволено забирати Дитину з Центру програмування IT Talented Kids (близькі родичі, довірені особи), їх телефони

Підписання Заяви свідчить про згоду Замовника послуг (законного представника Дитини) на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Центру програмування IT Talented Kids.

"__"_________20__року ____________ ___________________________

(підпис) (ПІБ)

Відмітка Центру програмування IT Talented Kids про прийняття Заяви:

___________________________________________________________________
Додаток № 2

до Договору про надання освітніх послуг

позашкільної освіти (надалі – Договір)


ПРАВИЛА

Центру програмування IT Talented Kids


1. ЗАПИС У ЦЕНТР ПРОГРАМУВАННЯ IT TALENTED KIDS, КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП, ВІДВІДУВАННЯ

1.1. За умови підписання Заяви про приєднання до Договору на підставі здійсненої оплати за відповідний Курс (у форматі помісячно або за курс ) Центр програмування IT Talented Kids записує Дитину на обраний курс у відповідну вікову групу Центру програмування IT Talented Kids .

1.2. Заняття проводяться згідно з розкладом Центру програмування IT Talented Kids. Адміністрація Центру програмування IT Talented Kids може змінювати розклад, попередньо повідомивши про це Замовника послуг, та педагога на занятті. Діти допускаються на заняття лише за попереднім записом.

1.3. Приводити Дитину на заняття потрібно за 10 хв. до його початку. Приходити, щоб забрати Дитину, потрібно за 5 хв. до закінчення заняття.

1.4. Діти допускаються на заняття лише за умови гарного самопочуття та температури тіла нижче 37⁰С. При наявності симптомів ОРЗ чи скарг дитини на погане самопочуття, дитина до занять не допускається. Вхід до Центру програмування IT Talented Kids дозволений за наявності захисної маски. Використання маски під час заняття не обов'язкове.

1.5. Батьки зобов'язані попередити адміністратора Центру програмування IT Talented Kids про неможливість забрати Дитину вчасно. Якщо запізнення батьків чи відповідальних осіб триває більше 15 хв у кінці робочого дня адміністратора чи педагога, на батьків чи відповідальну особу лягає оплата позаурочної роботи адміністратора чи педагога 300 грн/30 хв. та сплачується на місці в день настання події затримання. Про старт відліку позаурочного оплачуваного часу адміністратор чи педагог попереджає телефонним дзвінком батьків чи відповідальну особу.

1.6. На заняття не можна приводити дітей з ознаками нездужання. У випадку якщо адміністратором/педагогом буде виявлено у Дитини ознаки нездужання, такі особи мають право не допустити Дитину до заняття.

1.7. Під час карантину робота Центру програмування IT Talented Kids може бути змінена залежно від вимог відповідних нормативно правових актів.

1.8. Вхід батьків до Центру програмування IT Talented Kids під час карантину може бути обмежений.


2. ОПЛАТА ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАНЯТЬ

2.1. Замовник послуг після підписання Заяви про приєднання до Договору має право оплатити тільки перше пробне заняття або відповідний Абонемент: блок (4 заняття, якщо навчання відбувається один раз на тиждень і 8 занять – два рази на тиждень), IT-місяць, ІТ-семестр (30 чи 32 заняття), ІТ-рік (абонемент на один навчальний рік з вересня по травень включно).

2.2. Після оплати пробного заняття чи відповідного Абонементу адміністратор зобов'язаний видати квитанцію Замовнику послуг, яка підтверджує оплату. З метою уникнення непорозумінь рекомендуємо Замовнику послуг зберігати квитанції за оплату занять до кінця навчального року. Якщо Дитина Замовника послуг не відвідує заняття або відвідує заняття частково, не в повному обсязі через хворобу, переїзд та будь-які інші причини (при цьому заздалегідь не повідомляє про причини такої відсутності), то грошові кошти, сплачені за такий Абонемент, поверненню не підлягають, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

2.3. Дитина, у якої відсутній оплачений Абонемент, до заняття не допускається. Комп'ютерна система Центру програмування IT Talented Kids автоматично видаляє такого учня зі списку групи.

2.4. Відновити навчання можна за бажанням Замовника послуг та при наявності вільних місць у групах після виконання Замовником послуг своїх фінансових зобов'язань.
2.5. Річний абонемент.

2.5.1.Річний Абонемент на навчання Дитини діє тільки в тому Центрі програмування IT Talented Kids, де був придбаний. Річний Абонемент діє в період з 05 вересня по 31 травня. У разі дострокового припинення отримання освітніх послуг за річним Абонементом з ініціативи Замовника послуг з будь-якої причини, кошти, сплачені за річний Абонемент, не повертаються, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

2.5.2.При купівлі річного Абонементу на один з курсів, дитину можна перевести на інший курс. При цьому:

- якщо річний Абонемент на курс, на який переводиться Дитина, з меншою вартістю, ніж попередньо придбаний річний абонемент, то різниця не повертається; - якщо річний Абонемент на курс, на який переводиться Дитина, з більшою вартістю, ніж попередньо придбаний річний Абонемент, то під час такого переводу потрібно буде здійснити доплату одним платежем у сумі відповідної різниці між вартістю річних Абонементів.

2.6. Право на використання відповідного Абонемента належить лише тій Дитині, якій відповідний Абонемент був придбаний, передавати Абонементи третім особам без згоди Центр програмування IT Talented Kids забороняється.

2.7. По річному абонементу можна перевести на інший курс або в іншу групу дитину при наявності вільних місць у групі та якщо дитина відповідає віковій категорії курсу.

2.8. Пропуск заняття Дитиною. У разі пропуску Дитиною занять з поважних причин така Дитина може за ініціативою Замовника послуг здійснити відпрацювання протягом 1 (одного) місяця з дати пропуску, за умови завчасного повідомлення адміністрацію Центр програмування IT Talented Kids, але не пізніше 31.05.2021 та лише при умові продовження навчання у своїй основній групі.

2.9. Відпрацювання Дитиною пропущеного заняття проходить тільки з іншою групою за наявності в ній вільних місць.

2.10. Пропущені призначенні відпрацювання не відпрацьовуються.

2.11. Оплата за невідпрацьовані заняття не повертається.

2.12. Адміністрація Центр програмування IT Talented Kids не ініціює відпрацювання.

2.13. Завчасне попередження про відсутність. Замовник послуг обов'язково повинен завчасно попереджувати про відсутність Дитини на занятті одним з таких способів: через мобільний додаток Центру програмування IT Talented Kids ->IT Talented Kids ; зателефонувавши до Центру програмування IT Talented Kids, у якій навчається Дитина, та повідомити особисто адміністратору Центру програмування IT Talented Kids.

2.14. Попереджувати потрібно не менше ніж за 1 день (24 години) до запланованого пропуску. Ця інформація обов'язково вноситься адміністратором до «Персональної картки учня» і Замовнику послуг надається унікальний номер реєстрації повідомлення про відпрацювання. Якщо Замовник послуг не повідомив або несвоєчасно повідомив адміністратора Центру програмування IT Talented Kids (наприклад, після початку оплаченого заняття) і повідомлення немає у «Персональній картці учня», то можливість відпрацювання Дитиною заняття втрачається.

2.14.1 У навчальному семестрі протягом місяця виконавши дії пункту 2.14 можливо відпрацювати 2 заняття за рахунок центру

2.15. Замовник послуг зобов'язаний заздалегідь попереджувати адміністратора Центру програмування IT Talented Kids про зміну номера контактного мобільного телефону та інших контактних даних, зазначених в Заяві про приєднання до Договору.

2.16. Центр програмування IT Talented Kids залишає за собою право перевести на індивідуальне навчання дитину, яка відповідно до рішення Центру програмування IT Talented Kids потребує особливої уваги, з метою належного розкриття потенціалу дитини.3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЦЕНТРІ

3.1. Відповідальність за життя і здоров'я Дитини до і після занять несе Замовник послуг, під час заняття – Керівник курсу.

3.2. У Центрі програмування IT Talented Kids не дозволяється бігати, голосно розмовляти, у т.ч. по телефону. Мобільні телефони потрібно переводити у беззвучний режим.

3.3. Комунікація в межах Центру програмування IT Talented Kids відбувається виключно на засадах взаємоповаги та толерантного ставлення до потреб інших людей, без вживання ненормативної лексики та приниження гідності іншої людини.

3.4. Забороняється приносити з собою та вживати продукти харчування та напої в Центрі програмування IT Talented Kids. Про це наголошують педагоги та адміністратор. У разі ігнорування з наявною фото- відеофіксацією, накладається штраф у розмірі 300 гривень у разі першого порушення. Слідуюче порушення призводить до виключення учня з групи без повернення коштів за поточний абонемент.

3.5. Потрібно дотримуватися чистоти і порядку в Центрі програмування IT Talented Kids, не залишати свої речі, використані стакани, обгортки тощо.

3.6. Під час сніжної та дощової погоди при вході в Центрі програмування IT Talented Kids потрібно одягати бахіли.

3.7. У школу не можна заносити дитячі візочки, велосипеди, санки тощо.

3.8. У школу не можна заходити з тваринами.

3.9. Адміністрація не несе відповідальність за збереження забутих, загублених і залишених без нагляду речей.

3.10. При недотриманні правил Центру програмування IT Talented Kids адміністрація залишає за собою право на відрахування Дитини.

3.11. Спілкування в Центрі програмування IT Talented Kids відбувається тільки про навчальний курс, процеси, методики та шляхи здобуття успіхів Дитиною.

3.12. Забороняється розпочинати та підтримувати політичні, релігійні, та інші тематики, які не стосуються розвитку дитини та її роботи в Центрі програмування IT Talented Kids.
Контакти/
Контакти
Заповніть форму заявки та ми з радістю відповімо на всі запитання:
Контакти
Вишневе, ЖК Акварелі, вул. Освіти 17
Маєте запитання?
Викладачі центру - IT професіонали з більш ніж 15 річним досвідом. Це ІТ спеціалісти, практикуючі педагоги, кандидати технічних наук та викладачі вищої категорії, які з задоволенням діляться знаннями
Софіівська Борщагівка, ЖК Софія від Мартинова, вул. Сонячна, 5
Сайт разработал:
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити зручність роботи з сайтом.
Ок, більше не показувати
Close